Gail Vivar
Gail Vivar
Deputy Editor of The Tab Temple