harlem shake

‘Harlem Shake’ Takes Warwick by Storm

Warwick attempts the ‘Harlem Shake’